Management Resignations

Name Resignation document
Deepak Asher
Shri Pavan Kumar Jain
Mr. Sanjay Borwankar